Kalkulator Podatkowy
www.kalkulatorpodatkowy.info.pl
Dla raportów: IB/Lynx Activity Statement
Często zadawane pytania (FAQ)

Jak rozliczyć podatek po wygenerowaniu zestawienia ?

Podatek z zysków giełdowych rozliczamy co do zasady na formularzu PIT-38.

Zasadniczo interesują nas poniższe pola formularza, które wypełniamy na podstawie zbiorczego podsumowania (jest ono na końcu zestawienia podatkowego, które wygenerujemy):
 • 22 oraz 23 (przychody i koszty z handlu giełdowego)
 • 45 oraz 46 (odsetki otrzymane + dywidendy zagraniczne oraz podatek zapłacony od dywidend zagranicznych)
 • 62 (darowizna na rzecz OPP).

Większość obecnie dostępnych programów do wypełniania PITów sama policzy resztę i przypomni nam także o konieczności wypełnienia danych identyfikacyjnych (PESEL, imię i nazwisko, itp.).
Wypełnianie e-PIT'ów online przez serwis udostępniany przez Ministerstwo Finansów jest równie intuicyjne.

Drobnej uwagi wymagają jedynie dywidendy oraz podatek zapłacony od nich za granicą.
Zwykle jest tak, że na podstawie umów o unikaniu podwójnego opdatkowania, w Polsce dopłacamy tylko różnicę między stawką zagraniczną (np 15% w USA) a stawką w Polsce (obecnie 19%).
Jeśli jednak stawka podatku dochodowego od jakiejkolwiek dywidendy zagranicznej jest wyższa niż w Polsce, to odliczeniu podlega tylko kwota ograniczona do stawki polskiej (czyli maks. 19% każdej dywidendy).
W takim przypadku podsumowanie będzie zawierać dodatkowy wiersz, określający podatek ograniczony do wysokości podlegającej odliczeniu, aby ułatwić wypełnienie poz. 46 formularza PIT-38.


Niezależnie od powyższego, jeśli ktoś chce wgłębić się w rozliczanie PITów, to odsyłam do niezłego poradnika Michała Szafrańskiego.
Z jednym zastrzeżeniem z którym się obecnie nie zgadzam z poradnikiem, a dotyczy one obowiązku wypełniania załącznika PIT/ZG.
Dotychczas większość znanych mi inwestorów uważała, że załącznik ten należy wypełniać dla każdego kraju zagranicznego w którym uzyskano dochód z giełdy (wg kraju giełdy).
W przypadku straty w danym kraju, jako dochód wpisywało się 0 (zero), gdyż załącznik PIT/ZG wartości ujemnych nie przewiduje.
Inną praktyką było niezałączanie załącznika PIT/ZG dla krajów w których poniesiono stratę, a jedynie dla tych w których pojawił się dochód (czyli wartość dodatnia).

Jednakże po zapoznaniu się z nowym poradnikiem brokera XTB (patrz strona 23), obstaję przy stanowisku, że załączników PIT/ZG w zasadzie nie trzeba wcale wypełniać.
Wyjątek stanowiłyby sytuacje, w których zapłacilibyśmy podatek dochodowy za granicą i chcielibyśmy go odliczyć. Takie stanowisko implikuje też literalne brzmienie broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów.
Jednak w przypadku typowego inwestora detalicznego, płacenie podatku za granicą praktycznie nie ma miejsca.
Za granicą płaci się podatek tylko od dywidend, które w ogóle nie podlegają wyszczególnieniu w załączniku PIT/ZG.
Z tego powodu wnioskuję, że załączniki PIT/ZG nie będą typowego inwestora detalicznego obowiązywać.

Zastrzegam jednak, że zawsze może się zdarzyć, że jakiś organ podatkowy będzie widział to inaczej.

Niestety serwis Twój e-PIT Ministerstwa Finansów również nie umożliwia zadeklarowania zerowej liczby załączników PIT/ZG w przypadku dochodów z zagranicy.
Osobom korzystającym z tego serwisu, pozostaje więc mimo wszystko PIT/ZG wypełnić (w przypadku krajów w których uzyskano dochód) i pominąć (w przypadku krajów w których poniesiono stratę).Co w przypadku posiadania konta wspólnego (Joint) małżonków ?

Formularz PIT-38 nie przewiduje wspólnego rozliczenia. W tym przypadku oboje małżonków (współwłaścicieli konta) powinni wypełnić odrębny PIT od połowy dochodów ze wspólnego konta.

Polscy brokerzy, w przypadku kont wspólnych małżeńskich, również wysyłają klientom informacje o przychodach z giełdy PIT-8C od połówki dochodów (dla każdego z małżonków).
Informowały o tym serwisy Gazeta Prawna oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (patrz pytanie 8).Wyliczenia nie zgadzają się z wyliczeniami IB/Lynx Activity Statement. Dlaczego ?

Bo Activity Statement liczy dochód ekonomiczny, a niniejszy kalkulator liczy dochód podatkowy.

Dochód podatkowy i dochód ekonomiczny nie są w żaden sposób tożsame, prawie nigdy nie są równe i wg orzecznictwa sądów administracyjnych bynajmniej nie muszą być.
Dlatego wyliczenia IB/Lynx są kompletnie bez wartości z punktu widzenia polskiego fiskusa, a dodatkowo też zdarza im się zawierać błędy kalkulacyjne.

Z tych powodów kalkulator pobiera z wyciągów jedynie informacje podstawowe (tj absolutnie niezbędne), takie jak:
 • data operacji (z uwzględnieniem strefy czasowej),
 • rodzaj operacji (zakup, sprzedaż, podział, fuzja, itp.),
 • rodzaj instrumentu (akcja, opcja, obligacja, kontrakt futures, itp.),
 • symbol/oznaczenie instrumentu (tzw ticker),
 • ilość,
 • cena jednostkowa,
 • waluta operacji,
 • mnożnik instrumentu (w przypadku opcji lub futures).

Pozostałe informacje z wyciągu są kompletnie ignorowane przez kalkulator.
Kalkulator wylicza resztę sam, zgodnie z polskimi przepisami, zupełnie ignorując wyliczenia dokonane przez IB/Lynx.

Kursy walut podawane przez IB/Lynx są również nieistotne, bo obowiązują nas kursy średnie wg NBP.
Wyjątek stanowi spekulacyjny handel na FOREXie, o czym jest mowa szczegółowo w jednym z pytań niżej.W odpowiedzi na poprzednie pytanie napisałeś, że dochód podatkowy i dochód ekonomiczny prawie nigdy nie są równe.
Czy mógłbyś wyjaśnić przyczynę ?


Przyczyn jest wiele. Jedną z nich jest sposób stosowania kursów walut.

Posłużę się własnym przykładem:
Swego czasu kupiłem akcje Exxon Mobile, które później sprzedałem z ok 20% zyskiem.
Jednakże podatkowo miałem stratę (a nie dochód). Dlaczego ?
Przez kursy walut.
Przepisy podatkowe zobowiązują nas do stosowania kursów średnich walut wg NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji - osobno dla zakupu (kosztu) i osobno dla sprzedaży (przychodu).
Ponieważ zaś kurs dolara znacząco spadł od momentu zakupu powyższych akcji do momentu ich sprzedaży, to wartość spadku dolara przerosła zysk wynikający z wzrostu kursu akcji wyrażonych w dolarze.
Rzecz jednak w tym, że ja jednak żadnych dolarów nie kupowałem. Zakup akcji był zrealizowany za pożyczkę (na debet), a późniejsza sprzedaż akcji tę pożyczkę spłaciła z nawiązką.
Osiągnąłem więc ekonomiczny zysk, ale podatkową stratę.
Oczywiście mogła być też zupełnie odwrotna sytuacja. Kombinacje możliwe są 4.

Generalną jednak zasadą jest, że dochód podatkowy jest liczony wg przepisów podatkowych, które nie zawsze odpowiadają ekonomii. Natomiast dochód ekonomiczny to to co faktycznie zarobimy, czyli w uproszczeniu różnica między wartością likwidacyjną netto naszego konta z końca roku podatkowego i z początku.

Różnice między tymi dochodami potrafią być naprawdę spore i tak np mój osobisty dochód wg Activity Statement był swego czasu aż o 40% wyższy od dochodu podatkowego.
Polecam to wszystkim tym, którzy chcieliby pójść na skróty i stosować dochód ekonomiczny zamiast podatkowego.Prowizje są ze znakiem minus, ale czasem zdarzają się dodatnie. O co tu chodzi ?

Przez cały kalkulator (a w konsekwencji też wygenerowane zestawienia podatkowe) stosowana jest zasada, że wszystkie wypływy z konta są ze znakiem minus, a wszystkie wpływy ze znakiem plus.
Jeśli więc prowizja jest dodatnia, to znaczy, że broker nam zapłacił w zamian za skierowanie transakcji na określoną giełdę (zdarza się rzadko, ale zdarza się).
Tak samo jest z innymi kosztami - jeśli są dodatnie, oznacza to, że dostaliśmy zwrot kosztów.
Tak samo jest też np z dywidendami - jeśli są dodatnie, to znaczy, że je otrzymujemy. A jeśli ujemne, to znaczy, że je płacimy komuś (od posiadanych pozycji krótkich).

Przyjęcie zasady, że to co z minusem stanowi wypływ, a to co z plusem wpływ, powoduje, że kalkulator i zestawienia zachowują spójność.

Wyjątkiem są kontakty terminowe CFD, które się zawiera a nie kupuje. W nich jest mowa o wartościach nominalnych, a nie o faktycznych ruchach na koncie.
Faktyczne wpływy/wypływy mają miejsce dopiero przy zamknięciu kontraktu. Do momentu jego zamknięcia mamy tylko zablokowane część środków jako depozyt zabezpieczający.

Należy nadto zauważyć, że w formularzach podatkowych nie ma już minusa przy kosztach. Ponieważ tam przyjęta jest zasada, że samo pojęcie kosztu implikuje minus.Kupiłem akcje w latach poprzednich, a sprzedałem w obecnym. Czy kalkulator to uwzględni ?

Tak, jeśli załączone wyciągi (Activity Statements) obejmują cały okres handlu danym instrumentem giełdowym.
Jeśli więc zakup akcji był np w 2016 roku, a sprzedaż w roku 2020 i rozliczany jest rok 2020, to przesłane wyciągi powinny obejmować lata 2016-2020 (innymi słowy: należy przesłać 5 plików wyciągów - każdy za jeden rok).

Należy przy tym zauważyć, że IB/Lynx nie umożliwiają eksportu wyciągów Activity Statement za okres dłuższy niż rok.
Dlatego trzeba eksportować je pojedynczo (rok po roku), a potem załączyć je wszystkie razem, wysyłając do kalkulatora podatkowego.
Ich kolejność przy przesyłaniu nie ma znaczenia, gdyż kalkulator te wyciągi sam posortuje wg lat.
Ważne natomiast żeby przesłać wszystkie wyciągi/lata razem (zaznaczyć wszystkie pliki) w jednym żądaniu.Nie potrafię wygenerować Activity Statement za cały rok. Mogę tylko od określonej daty do końca roku.

Są 2 możliwe tego przyczyny:
 • konto zostało otwarte trakcie roku podatkowego,
 • nastąpiła migracja konta w związku z Brexitem.

W pierwszym przypadku nie należy się przejmować, a tylko wygenerować zostawienie za taki okres, za jaki możemy.
W drugim przypadku, należy kliknąć na numer konta (ma on postać np U7777777) i przełączyć je tak by zaznaczyć również konto przed migracją (Brexitem).
Można zaznaczyć 2 konta - zarówno te sprzed Brexitu, jak i te po Brexicie, a następnie wygenerować połączony (z obu kont) Activity Statement za cały rok podatkowy 2021, w którym nastąpiła migracja.

Należy przy tym zauważyć, że przed Brexitem mogliśmy posiadać 2 konta, przy czym jedno z nich mogło mieć literkę F na końcu.
Te konto F służy jedynie do kontraktów CFD.
Obecnie, po migracji, nie ma już takiego podziału i konto służące do kontraktów CFD jest tym samym kontem, które służy do wszystkich pozostałych transakcji.Dlaczego wyliczenia dochodu z obrotu walutami jest tak skomplikowane ?
O co chodzi z tą tabelką dotyczącą spekulacji na rynku FOREX ?


Niestety przepisy prawa podatkowego dotyczące handlu na FOREXie są zagmatwane i trudne w stosowaniu.
Jest to wręcz modelowy przykład gdy trud obliczeń podatkowych znacznie przekracza wszelkie możliwe korzyści - tak dla organów podatkowych (w przypadku dochodu), jak i dla podatnika (w przypadku straty).

Wynika to z faktu, że z jednej strony zysk z zakupu i sprzedaży walut obcych jest opodatkowany jako dochód z kapitałów pieniężnych (o czym informowała zarówno prasa finansowa, jak i wyjaśniały interpretacje dokonane przez Izby Skarbowe w Katowicachw Bydgoszczy).
Z drugiej zaś strony zakup walut wyłącznie po to by kupić za nie inne walory (np akcje), a także sprzedaż walut w wyniku realizacji zysków ze sprzedaży innych walorów, są neutralne podatkowo.
Wynika to z art. 11a oraz art. 24c ust. 10 Ustawy - przepisy te nakazują stosowanie kursów średnich NBP do przychodów i kosztów w walutach obcych.
Jednocześnie przepisy te zakazują inwestorom detalicznym korygowania tych kursów, nawet jeśli rzeczywiste koszty zakupu lub przychodu ze sprzedaży walut obcych, byłyby diametralnie różne od wspomnianych kursów średnich NBP.

Tutaj pojawia się ogromny problem praktyczny. Nie sposób przecież oddzielić walut kupowanych pod spekulację od tych, które są kupowane by kupić za nie inne walory.
Niezależnie od tego ile i kiedy kupimy np dolarów, to i tak zasilą one jedno saldo dolarowe. Dopiero późniejsze obroty tymi dolarami określą czy posłużyły one do spekulacji (by zarabiać na różnicy kursowej), czy też do zakupów np akcji.
Jedyny sposób więc by prawidłowo oddzielić spekulację walutową od reszty, jest śledzenie wszystkich przepływów pieniężnych.
To sprawia, że rozliczanie dochodów z FOREXu jest bardziej karkołomne niż rozliczanie dochodów z czegokolwiek innego.
Dlatego wielu profesjonalnych nawet księgowych całkowicie pomija dochody z wymian walut na FOREXie, traktując je tak jakby to było neutralne podakowo, co jednak nie znajduje oparcia w przepisach i ich interpretacjach.

Osobiście również uważam, że obroty na FOREXie powinny być jawnie zwolnione z podatku dochodowego (przynajmniej jeśli nie przekraczają one pewnej bariery), ale Ministerstwo Finansów się na to nie zdecydowało.Dlaczego podsumowanie wypłaconych dywidend nie zawiera Polski ?

Dywidendy wypłacone przez polskie spółki są opodatkowane już u źródła i nie wymagają wykazywania w zeznaniu podatkowym.
Jedynie dywidendy zagraniczne wymagają opodatkowania w Polsce. Jednakże umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wymagają najczęściej dopłacenia wyłącznie różnicy stawek podatku.
Stąd istotna jest kwota podatku dochodowego zapłaconego za granicą, by określić ile musimy w Polsce dopłacić, jeśli za granicą zapłaciliśmy mniej niż zapłacilibyśmy wg polskiej stawki (obecnie 19%).

Należy zauważyć, że kalkulator pokazuje tabelkę dywidendami wypłaconymi przez polskie spółki. Nie ma ich jedynie uwzględnionych w podsumowaniu zbiorczym na końcu zestawienia.Dlaczego przy wystawianiu opcji mam policzony od razu dochód, pomimo iż pozycje opcyjne nie zostały jeszcze zamknięte ?

Sprzedaż krótka opcji jest liczona inaczej niż sprzedaż krótka akcji.
Zgodnie z art. 11 Ustawy, przychodem są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze.
W momencie sprzedaży opcji od razu otrzymujemy za nie środki pieniężne (ma miejsce natychmiastowe uznanie salda).
Przy tym sens sprzedaży opcji jest podobny do sensu sprzedaży ubezpieczeń (ubezpieczamy kogoś od niesprzyjającego ruchu cen).
Nie ma przy tym znaczenia czy ten ruch się ziścił czy też nie, tak samo jak dla firmy ubezpieczeniowej przyjmującej składki ubezpieczeniowe nie ma znaczenia czy nastąpiła faktyczna wypłata z polisy.
Ubezpieczyciel zarabia już w momencie otrzymywania składek, a nie w momencie konieczności wypłaty.

Ponadto należy zauważyć, że przepisy wyraźnie zwalniają z opodatkowania przychód z krótkiej sprzedaży akcji (art. 24 ust. 13 pkt 1 Ustawy), ale nie ma analogicznych przepisów zwalniających od podatku krótką sprzedaż opcji.
Gdyby ustawodawca uznał, że krótka sprzedaż opcji zasługuje na zwolnienie (a raczej odroczenie) od podatku, to powinien zawrzeć taki przepis, tak jak to zrobił w przypadku akcji.
Gdyby zaś ustawodawca uznał, że krótka sprzedaż opcji zwolniona od podatku przez domniemanie, to wyraźny przepis zwalniający od podatku krótką sprzedaż akcji również byłby zbędny. Bo tu również obowiązywałoby te same domniemanie.

Podsumowując, nie ma żadnego argumentu, by pieniądze otrzymane z wystawienia opcji były zwolnione (odroczone) od opodatkowania do momentu zamknięcia pozycji.Czy na kalkulatorze mogę polegać ? Jakich ew błędów powinienem się spodziewać ?

Moduł liczący kalkulatora był sprawdzany wielokrotnie, gdyż stanowi to esencję jego wartości.
Nie powinno być więc błędów w wyliczeniach.

Mogą być tylko niewielkie różnice między prezentowanymi wartościami a wyliczeniami, wynikające z zaokrągleń.
Wspomniano o tym w części opisowej każdego zestawienia i nie jest to błąd lecz konieczność.
Prezentowane dane są zaokrąglone dla czytelności, a wyliczenia przeprowadzone są do 9-tego miejsca po przecinku, dla dokładności.

Głównym problemem kalkulatora jest to, że nie jest on (jeszcze) w stanie obsłużyć wszystkich możliwych instrumentów giełdowych oraz wszystkich możliwych zdarzeń gospodarczych.

Może się więc zdarzyć, że jakiś instrument giełdowy (np warrant) zostanie pominięty w wyliczeniach z uwagi na brak jego obsługi.
Jednakże kalkulator na końcu wyświetla dziennik przebiegu operacji.
Jeśli więc kalkulator napotka na nieobsługiwany instrument giełdowy, to będzie o tym wyraźna informacja w tym dzienniku.
Dziennik przebiegu operacji jest z tego powodu bardzo istotny, gdyż stanowi informację tak dla użytkownika, jak i dla mnie (do dalszego rozwoju) czy i kiedy kalkulator miał jakieś problemy.

Podobna sytuacja jak powyżej jest z różnymi zdarzeniami giełdowymi.
Na giełdzie występują różne zdarzenia gospodarcze (split, reverse split, split-off, spin-off, change, merge, acquisition, delisting, itp.).
Jako autor, nie jestem w stanie z góry zapewnić obsługi wszystkich możliwych zdarzeń giełdowych, gdyż nawet nie wiem (brak dokumentacji ze strony Brokera) w jaki sposób dokładnie są one zapisywane w wyciągach.

Dopiero w wyniku nadsyłanych plików Activity Statements otrzymuję niezbędne informacje (próbki badawcze), by móc zapewnić obsługę nowych (nieobsługiwanych jeszcze) zdarzeń.
Nie mniej jednak, jeśli kalkulator nie potrafi obsłużyć jakiegoś zdarzenia gospodarczego, to jak wspomniano wyżej, wspomni o tym w dzienniku operacji (wyświetlanym na końcu).
Nie jest więc tak, że kalkulator policzy dochód z błędami lub w ogóle nie policzy, a użytkownik nie będzie o tym wiedział.

Dzienniki operacji (wyświetlane na końcu) są dla mnie najważniejsze i stanowią podstawę rozwoju kalkulatora.
Informują one (mniej i użytkownika) o błędach, nieobsługiwanych formatach wyciągów, nierozpoznanych pozycjach w wyciągu, brakujących danych i innych problemach.
Praktycznie nie zaglądam do wyciągów, które nie zawierają informacji o błędach w dzienniku.Kalkulator nie policzył mojego wyciągu (natrafił nieobsługiwany instrument finansowy lub zdarzenie gospodarcze).
Co mam robić ?


Najczęściej wystarczy poczekać.
Jeśli błąd jest zarejestrowany w dzienniku przebiegu operacji (który jest wyświetlany na końcu), to prawdopodobnie sam z siebie będę analizował o co chodzi.
Jeśli będą jakiekolwiek poprawki, to zmieni się data ostatniej aktualizacji kalkulatora, która jest wyświetlana na stronie głównej. Wtedy należy ponownie spróbować policzyć wyciąg.

Ew można do mnie napisać na email kalkulator.taxcalc@gmail.comCo w przypadku kontroli podatkowej ?
Trudno będzie bronić prawidłowości wyliczeń, powołując się na jakiś kalkulator znaleziony w Internecie.


Proszę zauważyć, że dowodem w ew postępowaniu podatkowym nie jest kalkulator, ale wygenerowane przez niego zestawienie, razem z wyciągiem Activity Statement oraz tabelą kursów średnich walut z Narodowego Banku Polskiego.

Nie bez powodu, wygenerowanie zestawienie podatkowe zawiera także część opisową, która zawiera wyjaśnienia jak zostało to policzone, na podstawie jakich przepisów, z jaką dokładnością liczono (do 9-tego miejsca po przecinku) oraz jakie zastosowano zasady zaokrągleń przed prezentacją danych w tabelach.
Prawidłowość tych wyliczeń można więc zweryfikować ręcznie nawet przy pomocy kartki i długopisu (o kalkulatorze, czy komputerze nie wspominając), biorąc dane z wyciągu źródłowego (Activity Statement) oraz stosując kursy średnie NBP.
Organy podatkowe nie mogą więc a priori kwestionować czegoś, co można (licząc ręcznie) potwierdzić i wyjaśnić.

Jedynej uwagi wymaga tutaj sam wyciąg Activity Statement.
Firmy Interactive Brokers oraz Lynx umożliwiają generowanie tych wyciągów 3 różnych formatach: CSV, HTML lub PDF.
Teoretycznie wyciągi te powinny zawierać dokładnie to samo, a różnią się tylko programami komputerowymi jakich się używa do ich wyświetlania.
W praktyce jednak różnią się one dokładnością prezentowanych danych.
I tak, wyciąg CSV jest najdokładniejszy i prezentowane przez niego dane (np ceny jednostkowe) zawierają czasem aż 8 miejsc po przecinku.
Inne formaty zawierają te dane zaokrąglone (mniej miejsc po przecinku) dla poprawy ich czytelności.
I choć w większości przypadków ma to niewielki wpływ na dokładność wyliczeń, to jednak jakiś ma i warto mieć tego świadomość oraz pobierać dane źródłowe z najdokładniejszego formatu CSV.
Format CSV można teoretycznie przeglądać każdym programem typu Notatnik, ale jest to nieczytelne.
Dlatego warto używać specjalistycznych programów - takich jak Rons CSV Editor lub Modern CSV, albo też zwykłych programów do arkuszy kalkulacyjnych - takich jak Microsoft Excel lub LibreOffice Calc.Zależy mi na prywatności. Nie chcę przesyłać nikomu moich danych finansowych, które uważam za poufne.

Zostało to wyjaśnione w punkcie 5 i 6 Regulaminu.

Dane przesyłane do kalkulatora podlegają natychmiastowej i automatycznej anonimizacji. Dopiero tak zanonimizowane dane są dalej przetwarzane przez kalkulator.
Dodatkowo, jeśli ktoś nie ma zaufania do anonimizacji automatycznej, to może samodzielnie zanonimizować wyciąg Activity Statement (jeszcze przed jego wysłaniem), co zostało wspomniane w pkt 6 Regulaminu.
Wiarygodność anonimizacji ręcznej można potem samemu sprawdzić przy pomocy każdego programu typu Notanik.
Wystarczy otworzyć taki wyciąg i przeszukać go pod kątem imienia, nazwiska oraz numeru konta brokerskiego.
Negatywny wynik poszukiwań daje gwarancję rzetelności anonimizacji.

Oczywiście nawet po anonimizacji, nadal ujawniane są dane finansowe. Ale nie wiadomo już czyje są to dane, ani nawet czy są w ogóle prawdziwe. Wyciągi CSV można przecież samodzielnie edytować przed ich przesłaniem i wpisać fikcyjne dane.

Na tym tle, w porównaniu do innych usług rozliczeń podatkowych, prywatność zapewniana przez kalkulator jest bardzo wysoka.
Analogiczne usługi komercyjne zawierają przecież konieczność zapłaty, ujawnienia danych, a tym samym można już powiązać przesłane dane finansowe z konkretną osobą.
W przypadku niniejszego kalkulatora nie ma takiej możliwości i nie zmieniają tego ew wpłaty (czy inne wsparcie) na rzecz Fundacji.
A to dlatego, że nie ma żadnej możliwości powiązania wsparcia na rzecz Fundacji ze skorzystaniem z usługi.
Krótko mówiąc: nie wiem kto wpiera Fundację, czy wspiera ani dlaczego wspiera. Nie mam osobistego związku z tą Fundacją, poza tym, że przekonałem się, że robią dobre rzeczy.
Wsparcie Fundacji należy więc traktować jako umowę dżentelmeńską, a nie prawną.